De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen jou als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden kan je  hieronder teruglezen.

Indien je een afspraak niet na kunt komen dien je deze uiterlijk 24 uur voor de behandeling af te zeggen. Bij het niet afzeggen of bij het afzeggen op de dag van de afspraak zelf, behoudt de fysiotherapeut zich het recht de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.

Betalingsvoorwaarden voor patiënten:

·       Je kan de rekening na betaling indienen bij je zorgverzekeraar indien de vermelde behandelingen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen.

·       Je blijft zelf te allen tijde eindverantwoordelijk voor de betaling.

·       Op de nota vermelde verrichtings- of behandelingscodes zijn bij je zorgverzekeraar bekend.

Tot en met 31 december 2016 worden de volgende betalingsvoorwaarden gehanteerd: 

  1. De door zorgverleners gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. de behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt zijn direct opeisbaar.
  2. Het notabedrag dient, bij voorkeur, direct na afloop van de behandeling contant of via Izettle betaald te worden.
  3. Is dit niet mogelijk, dan word je verzocht dit binnen 8 dagen alsnog over te maken op rekeningnummer  NL 66 ABNA 0581 4408 46. 
  4. Is het verschuldigde bedrag niet binnen 8 dagen voldaan, dan is de patiënt in gebreke.
  5. Daarmee is BeFootball gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot incassomaatregelen. Wel zal er eerst (telefonisch) een passende oplossing besproken worden.
  6. BeFootball kan na de termijn van 8 dagen en de betalingsherinnering, zonder nadere aanzegging, de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening brengen.
  7. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt samengesteld:15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 30,00 *. Deze kosten worden tezamen met de wettelijke rente in rekening gebracht indien de patiënt niet binnen 21 dagen na de notadatum heeft betaald.

* Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.